Erzurum Gündem-Erzurum'da Gündem Burada Belirlenir!
http://www.erzurumgundem.com

MANEVİYATIN BAŞKENTİ ERZURUM
Prof. Dr. Orhan Küçük

MANEVİYATIN BAŞKENTİ ERZURUM (Alvarlı Efe Hazretleri)


Şehirler de ürünler gibi belli öne çıkan yönleri ile özdeşleşecek şekilde vurgulanabilmekte, böylece kentin öne çıkan değerleri daha iyi gün yüzüne çıkarılabilmektedir. Bunun örnekleri mevcuttur. Erzurum manevi dinamikleriyle aynı zamanda anılacak, yad edilecek müstesna bir şehirdir. Bu müstesna maneviyat kahramanlarından biri de Alvar İmamı Muhammed Lütfi Efendi’dir.

Bu yazıda da kısaca Efe Hazretlerine değinmek istiyorum.

Hâce Muhammed LUTFÎ (Alvarlı Efe Hazretleri) 1285 / 1868 tarihinde Erzurum’un Hasankale’ye bağlı Kındığı Köyü’nde dünyaya gelmiştir.

Efe Hazretleri doğum yeri, muhterem pederleri Hâce Hüseyin Efendi Hazretleri’nin:

“Bu Karye-i Kındığ hoş mekandır,

Erenler meskeni râhat-ı candır

HusûsâHakkîsultân-ı velâyet

Kudûmiyle müşerref bir mekandır.”

mısra’larıylevasf ettiği Erzurum’un Pasinler (Hasankale) İlçesi’ne bağlı Kındığı Köyü’dür.

Pederleri Hâce Hüseyin Efendi, vâlideleriSeyyideHadîce Hanım’dır. Tahsilini başta pederi olmak üzere devrinin şöhretli âlimlerinden tamamlayarak mücâzen 1307 / . . . ‘de Hasankale’nin Sivaslı Câmii’ne imam olmuştur.

Aynı yıl pederleri ile birlikte Bitlis’e giderek Hâce Muhammed Pîr-i Küfrevî Hazretleri’nin huzuruyla müşerref olmuş 1312 / . . . tarihinde seçkin bir halifesi olarak Hasankale’ye dönmüşlerdir.

Buradan Erzurum’un DİNARKOM Köyü’ne gitmiş ve orada 1. Cihan Harbi’ne kadar kalmıştır. Bilahare vazifesini YaviNahiyesi’ne, oradan da anavatanı olan Hasankale’ye nakletmiştir. Kendisine teklif edilen Hasankale Müftülüğünü kabul etmemiş, Alvar Köyü halkının istirhâmı üzerine oraya giderek bu köyde yirmi dört sene vazife yapmıştır.

1939 yılında tedavi için Erzurum’a gelmiş, Mehdi Efendi Mahallesi’nde ikamet etmiştir. 90 senelik ömrünü insanlığa ve İslâmiyet’e adayan Efe Hazretleri 12 Mart 1956 tarihinde ebedî âleme intikal etmiş ve nâş-ı şerifi Alvar Köyü’nde pederleri Hâce Hüseyin Efendi Hazretleri yanında sırlanmıştır.

Lakabı:

Allâhu Teâlâ’nın nûrunun, kudret ve sınırlarının kapısı olan; Allah Dostları arasında değeri yüksek ve derecesi yüce bulunan Muhammed Lütfî Hazretleri’nin meşhûr lakabı:
….. Efe veya Alvarlı Efe’dir.

Efe ta’bîri, Efendi ünvanından kısaltmadır. Erzurum Bölgesi’nde hâl ve kemâl; ilim ve irfan sahibi insanlara hürmet ve muhabbet ifâdesi olarak, Efe denilmektedir.(2) Kendilerine Hâce (Hoca) denilmesi de, ilim sahibi ve Nakşibendî Tarîkati silsilesinin altın halkalarından birisi olduğundandır.

Nesebi (Soyu):

Efe Hazretleri’nin muhterem babası, zâhirî ve bâtınî ilimlerde yed-i tûlâ (tam bilgi) sâhibi olan: Hâce Hüseyin Efendi’dir. Efe Hazretleri’nin Büyükbabası: Hâce Muhammed Efendi; Annesi: SeyyideHadîce Hanım Büyükannesi: Fâtıma Hanım’dır. Efe Hazretleri anne cihetiyle Seyyid’dir.

Ümit ederim başta Büyük Başkan olmak üzere yöneticilerimiz

“Maneviyat’ın Başkenti Erzurum!”

Sloganını sahiplenir, realize eder ve güçlendirir!

Selam ve dua ile…

Kaynak: http://efehazretleri.org.tr/efe-hazretleri-kimdir/